#1801

Hiệp Sĩ Online

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Chiến Binh

Level: 127 - VIP

Nổi bật: Có đệ tử cbl 44 mđ +4 , sở hữu skill 11x mưa lửa , vk +15 mũ +15 nhẫn +14 đồ +13 khảm ngon , cánh +19 6,8% nộ - cao 12% stl – max +25 kl , 766đ ct , cú max lv29 cs max 128 tl 100 kl , set batman vĩnh viễn ( không bao giờ treo gặp ma ) , mề +7 2d stl dòng thủ +1 kntc , tẩy điểm thể lực , 23đ tặng ngọc , 76 hs , 61 bùa về làng , max hành trang , 22 đục lv1 + 2 đục lv2 + 21 đục lv3 , 7908 tt + 1003 klvt thoải mái đập đồ +13 , nhiều nl mề đay , 3 tóc 100 ngọc + 1 tóc 50 ngọc , còn 30 ngọc , km 3tr vàng

2,571,429 CARD
1,800,000 ATM

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Chiến Binh

Level: 127 - VIP

Nổi bật: Có đệ tử cbl 44 mđ +4 , sở hữu skill 11x mưa lửa , vk +15 mũ +15 nhẫn +14 đồ +13 khảm ngon , cánh +19 6,8% nộ - cao 12% stl – max +25 kl , 766đ ct , cú max lv29 cs max 128 tl 100 kl , set batman vĩnh viễn ( không bao giờ treo gặp ma ) , mề +7 2d stl dòng thủ +1 kntc , tẩy điểm thể lực , 23đ tặng ngọc , 76 hs , 61 bùa về làng , max hành trang , 22 đục lv1 + 2 đục lv2 + 21 đục lv3 , 7908 tt + 1003 klvt thoải mái đập đồ +13 , nhiều nl mề đay , 3 tóc 100 ngọc + 1 tóc 50 ngọc , còn 30 ngọc , km 3tr vàng

Tài khoản liên quan

Vk +13 3 món +15 , cánh +3 +11 tl –...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 85 - VIP
990,000đ
Có đệ tử , chuyên khu 6 , vk +15 mũ...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 100 - VIP
850,000đ
Cưỡi sói 4 tỉ , có đệ tử ps 58 mđ +...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 127 - VIP
1,645,000đ
Có đệ tử , sở hữu skill 11x mưa lửa...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 129 - VIP
2,450,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , có đệ tử cb 39 đồ 1...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 88 - mề ngon
550,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , chuyên lôi đài N1 ,...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 74 - lôi đài N1 , có 7387 ngọc
1,400,000đ
Có đệ tử stđ 50 pet cú , cưỡi sư tử...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 109 - VIP
790,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , vk +13 đồ 12 13 , c...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 81
175,000đ