#2024

Hiệp Sĩ Online

Sever: Rồng Lửa

Trường Phái: Chiến Binh

Level: 129 - VIP

Nổi bật: Có đệ tử , sở hữu skill 11x mưa lửa , cưỡi sói 1 tỉ , vk +13 đồ 12 13 15 khảm ngon , cánh +18 10% stl +25 kl – gần max 6,6% nộ - cao , 623đ ct , cú max lv29 cs max 128 tl 106 kl 81 sm , mề cam +7 2d stl dòng kl tl % tàng hình ẩn 8 , 362 tg , 15 lửa , 15 bvl , 17 vé pb , 18 vé k2 , 10332 tt + 2493 klvt , max hành trang , 2 đục lv1 + 7 đục lv2 , có túi hành trang : 146 vé pb , 25 vé k2 , nhiều kẹo pet , 20 vé giờ vàng , 1034 hồi sinh , 17 vé giờ vàng , 50 đục lv2 + 2 đục lv3 , nhiều đồ cam , 1 tóc 100 ngọc + 1 tóc 50 ngọc , còn 1669 ngọc

3,500,000 CARD
2,450,000 ATM
Nạp thẻ cào

Sever: Rồng Lửa

Trường Phái: Chiến Binh

Level: 129 - VIP

Nổi bật: Có đệ tử , sở hữu skill 11x mưa lửa , cưỡi sói 1 tỉ , vk +13 đồ 12 13 15 khảm ngon , cánh +18 10% stl +25 kl – gần max 6,6% nộ - cao , 623đ ct , cú max lv29 cs max 128 tl 106 kl 81 sm , mề cam +7 2d stl dòng kl tl % tàng hình ẩn 8 , 362 tg , 15 lửa , 15 bvl , 17 vé pb , 18 vé k2 , 10332 tt + 2493 klvt , max hành trang , 2 đục lv1 + 7 đục lv2 , có túi hành trang : 146 vé pb , 25 vé k2 , nhiều kẹo pet , 20 vé giờ vàng , 1034 hồi sinh , 17 vé giờ vàng , 50 đục lv2 + 2 đục lv3 , nhiều đồ cam , 1 tóc 100 ngọc + 1 tóc 50 ngọc , còn 1669 ngọc

Tài khoản liên quan

Vk +13 3 món +15 , cánh +3 +11 tl –...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 85 - VIP
990,000đ
Có đệ tử , chuyên khu 6 , vk +15 mũ...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 100 - VIP
850,000đ
Cưỡi sói 4 tỉ , có đệ tử ps 58 mđ +...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 127 - VIP
1,645,000đ
Có đệ tử , sở hữu skill 11x mưa lửa...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 129 - VIP
2,450,000đ
Đi lôi đài , 6 món đồ +15 khảm ngon...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 94 - lôi đài , cánh nộ 4 , 6 món +15
1,500,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , có đệ tử cb 39 đồ 1...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 88 - mề ngon
550,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , chuyên lôi đài N1 ,...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 74 - lôi đài N1 , có 7387 ngọc
1,400,000đ
Có đệ tử stđ 50 pet cú , cưỡi sư tử...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 109 - VIP
790,000đ