#2049

Hiệp Sĩ Online

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Sát Thủ

Level: 109

Nổi bật: Có đệ tử ps lv18 , vk +13 đồ 12 , cánh +5 4% nộ - cao +13 tl – max , cú cs 99 tl , mề +5 2d stđ % thủ % máu , 320 hs , 100 tg , nhiều nl mđ , max hành trang , 2923 tt thoải mái đập đồ , 4 đục lv2 + 5 đục lv3 , 923 klvt

600,000 CARD
420,000 ATM

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Sát Thủ

Level: 109

Nổi bật: Có đệ tử ps lv18 , vk +13 đồ 12 , cánh +5 4% nộ - cao +13 tl – max , cú cs 99 tl , mề +5 2d stđ % thủ % máu , 320 hs , 100 tg , nhiều nl mđ , max hành trang , 2923 tt thoải mái đập đồ , 4 đục lv2 + 5 đục lv3 , 923 klvt

Tài khoản liên quan

Vk +13 3 món +15 , cánh +3 +11 tl –...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 85 - VIP
990,000đ
Có đệ tử , chuyên khu 6 , vk +15 mũ...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 100 - VIP
850,000đ
Cưỡi sói 4 tỉ , có đệ tử ps 58 mđ +...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 127 - VIP
1,645,000đ
Có đệ tử , sở hữu skill 11x mưa lửa...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 129 - VIP
2,450,000đ
Đi lôi đài , 6 món đồ +15 khảm ngon...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 94 - lôi đài , cánh nộ 4 , 6 món +15
1,500,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , có đệ tử cb 39 đồ 1...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 88 - mề ngon
550,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , chuyên lôi đài N1 ,...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 74 - lôi đài N1 , có 7387 ngọc
1,400,000đ
Có đệ tử stđ 50 pet cú , cưỡi sư tử...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 109 - VIP
790,000đ