#2068

Hiệp Sĩ Online

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Sát Thủ

Level: 88

Nổi bật: Có đệ tử , cưỡi sói 1 tỉ , vk +13 găng +14 2 nhẫn +13 , cánh +6 +13 kl – gần max , cú lv24 cs 74 tl , mề +6 2d stđ % hồi máu , 141 tg , 445 hs , 49 lửa , 133 rửa pk , 62 vé pb + 18 vé k2 , max hành trang , 43 đục lv1 + 27 đục lv2 + 2 đục lv3 , nhiều đồ cam , tóc 100 ngọc , còn 26 ngọc

457,143 CARD
320,000 ATM

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Sát Thủ

Level: 88

Nổi bật: Có đệ tử , cưỡi sói 1 tỉ , vk +13 găng +14 2 nhẫn +13 , cánh +6 +13 kl – gần max , cú lv24 cs 74 tl , mề +6 2d stđ % hồi máu , 141 tg , 445 hs , 49 lửa , 133 rửa pk , 62 vé pb + 18 vé k2 , max hành trang , 43 đục lv1 + 27 đục lv2 + 2 đục lv3 , nhiều đồ cam , tóc 100 ngọc , còn 26 ngọc

Tài khoản liên quan

Vk +13 3 món +15 , cánh +3 +11 tl –...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 85 - VIP
990,000đ
Có đệ tử , chuyên khu 6 , vk +15 mũ...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 100 - VIP
850,000đ
Cưỡi sói 4 tỉ , có đệ tử ps 58 mđ +...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 127 - VIP
1,645,000đ
Có đệ tử , sở hữu skill 11x mưa lửa...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 129 - VIP
2,450,000đ
Đi lôi đài , 6 món đồ +15 khảm ngon...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 94 - lôi đài , cánh nộ 4 , 6 món +15
1,500,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , có đệ tử cb 39 đồ 1...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 88 - mề ngon
550,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , chuyên lôi đài N1 ,...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 74 - lôi đài N1 , có 7387 ngọc
1,400,000đ
Có đệ tử stđ 50 pet cú , cưỡi sư tử...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 109 - VIP
790,000đ