#2748

Hiệp Sĩ Online

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Xạ Thủ

Level: 75 - 3 món +15 1 món +14

Đệ Tử: Không

Nổi bật: Cưỡi sói 2 tỉ, vk +15 khảm ngọc 4 tổng 3 món +15 1 món +14 khảm ngon, cú lv19 cs 54 tl, mề +7 2d stđ % máu % hồi máu % stbt % lú lẫn, 35đ tặng ngọc, 331 bvl, 86 tg, 31 vé giờ vàng, 42 hs, 4256 tt + 1154 klvt đập đồ, 17 vé pb, max hành trang, túi hành trang, 7 đục lv2 + 1 đục lv3, tóc 50n

700,000 CARD
560,000 ATM

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Xạ Thủ

Level: 75 - 3 món +15 1 món +14

Đệ Tử: Không

Nổi bật: Cưỡi sói 2 tỉ, vk +15 khảm ngọc 4 tổng 3 món +15 1 món +14 khảm ngon, cú lv19 cs 54 tl, mề +7 2d stđ % máu % hồi máu % stbt % lú lẫn, 35đ tặng ngọc, 331 bvl, 86 tg, 31 vé giờ vàng, 42 hs, 4256 tt + 1154 klvt đập đồ, 17 vé pb, max hành trang, túi hành trang, 7 đục lv2 + 1 đục lv3, tóc 50n

Tài khoản liên quan

Vk +12 đồ 12, pet cú, mề tím +6 2d...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85 - nhiều nl mđ c3
Đệ Tử: Không
240,000đ
Vk +13 đồ +12 +13, mề tím +6 2d stb...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 24
Đệ Tử: Không
216,000đ
Có đt, vk +15 đồ full +13 khảm ngon...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 89 - vk +15 mề cam +7
Đệ Tử:
480,000đ
Cưỡi sói 2 tỷ, đồ +13, pet cú, 44 h...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 63
Đệ Tử: Không
96,000đ
Có đt mđ +2, vk +13 khảm ngọc 4 đồ...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 75 - vk 13 ngọc 4
Đệ Tử:
240,000đ
Cưỡi sói 1 tỷ, vk +12 đồ 12, cánh +...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85
Đệ Tử: Không
136,000đ
Cưỡi sói 1 tỷ, cánh +3 +11 kl max 2...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 82 - mề +6, tóc 100n
Đệ Tử: Không
160,000đ
Vk +13 đồ +12, cánh +6 3,2% nộ, mề...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 87
Đệ Tử: Không
176,000đ