#2805

Hiệp Sĩ Online

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Chiến Binh

Level: 95 - cánh +11 gốc nộ 4%

Đệ Tử: Không

Nổi bật: Vk +12 đồ +12, cánh +11 6,2% nộ - max 4% stl – max, pet cú lv19 cs 112 tl – cao, mề +6 dòng thủ % lú lẫn, 15đ tặng ngọc, nhiều nl mđ, max hành trang, tóc 100n

370,000 CARD
296,000 ATM

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Chiến Binh

Level: 95 - cánh +11 gốc nộ 4%

Đệ Tử: Không

Nổi bật: Vk +12 đồ +12, cánh +11 6,2% nộ - max 4% stl – max, pet cú lv19 cs 112 tl – cao, mề +6 dòng thủ % lú lẫn, 15đ tặng ngọc, nhiều nl mđ, max hành trang, tóc 100n

Tài khoản liên quan

Vk +12 đồ 12, pet cú, mề tím +6 2d...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85 - nhiều nl mđ c3
Đệ Tử: Không
240,000đ
Vk +13 đồ +12 +13, mề tím +6 2d stb...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 24
Đệ Tử: Không
216,000đ
Có đt, vk +15 đồ full +13 khảm ngon...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 89 - vk +15 mề cam +7
Đệ Tử:
480,000đ
Cưỡi sói 2 tỷ, đồ +13, pet cú, 44 h...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 63
Đệ Tử: Không
96,000đ
Có đt mđ +2, vk +13 khảm ngọc 4 đồ...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 75 - vk 13 ngọc 4
Đệ Tử:
240,000đ
Cưỡi sói 1 tỷ, vk +12 đồ 12, cánh +...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85
Đệ Tử: Không
136,000đ
Cưỡi sói 1 tỷ, cánh +3 +11 kl max 2...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 82 - mề +6, tóc 100n
Đệ Tử: Không
160,000đ
Vk +13 đồ +12, cánh +6 3,2% nộ, mề...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 87
Đệ Tử: Không
176,000đ