#2883

Hiệp Sĩ Online

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Pháp Sư

Level: 89 - vk +15 mề cam +7

Đệ Tử:

Nổi bật: Có đt, vk +15 đồ full +13 khảm ngon, cánh +16 +23 tt 5,2% nộ, pet cú max lv29 cs max 128 tl 120 kl 96 tt, mề cam +7 % máu % né đòn % pst % stbt % giáp hắc ám ẩn 8, 19đ tặng ngọc, 3836 hs, 317 bvl, max hành trang, túi hành trang, 23 vé giờ vàng, 69 rửa pk, 125 lửa, 9 vé pb, 87 con lân, nhiều nl mđ cấp 3, tóc 100 ngọc, có 31 ngọc, km 1tr3 vàng

550,000 CARD
440,000 ATM

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Pháp Sư

Level: 89 - vk +15 mề cam +7

Đệ Tử:

Nổi bật: Có đt, vk +15 đồ full +13 khảm ngon, cánh +16 +23 tt 5,2% nộ, pet cú max lv29 cs max 128 tl 120 kl 96 tt, mề cam +7 % máu % né đòn % pst % stbt % giáp hắc ám ẩn 8, 19đ tặng ngọc, 3836 hs, 317 bvl, max hành trang, túi hành trang, 23 vé giờ vàng, 69 rửa pk, 125 lửa, 9 vé pb, 87 con lân, nhiều nl mđ cấp 3, tóc 100 ngọc, có 31 ngọc, km 1tr3 vàng

Tài khoản liên quan

Vk +13 đồ +12 +13, mề tím +6 2d stb...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 24
Đệ Tử: Không
200,000đ
Cưỡi sói 1 tỷ, cánh +3 +11 kl max 2...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 82 - mề +6, tóc 100n
Đệ Tử: Không
160,000đ
Vk +12 đồ +12, mề tím +5 2d st % né...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 74
Đệ Tử: Không
160,000đ
Có đt, vk +13 đồ +12, cánh +7 +15 k...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 84 - lôi đài
Đệ Tử:
176,000đ
Đi buôn, vk +12 đồ 12, pet cú, mề c...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 86 - tẩy điểm buôn
Đệ Tử: Không
200,000đ
Cưỡi sói 1 tỷ, vk +13 găng +13, pet...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 79
Đệ Tử: Không
136,000đ
Vk +11, pet cú cs 32 tl, mề tím +2,...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 77
Đệ Tử: Không
136,000đ
Vk +12 đồ +12, pet dơi cs 25 tl, mề...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 49 - cướp
Đệ Tử: Không
160,000đ