Tất cả
Vk +13 đồ +12 , cú lv11 cs 31 tl ,...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 59
175,000đ
Có đệ tử xt lv39 , cưỡi sói 1 tỉ ,...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 55 - mề ngon
350,000đ
Có đệ tử stđ 31, chuyên lôi đài, vk...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 83 - chuyên lôi đài
280,000đ
Có đệ stđ 41, vk +13 full +13 khảm...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 74 - lôi đài N1
210,000đ
Có đệ tử, vk +12 đồ +12, cánh +6, c...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 82
119,000đ
Đồ oke, cú cs 19 tl, mề cam +6 2d s...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 75
175,000đ
Đồ ok, pet cú, mề cam +5 % thủ % má...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 59
119,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ, vk +13 đồ 12 13, cán...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 97
210,000đ
Đi lôi đài N1, vk +13 đồ 12 13, cán...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 74 - lôi đài N1
189,000đ
Vk +12, cánh +4 +12 tl – max 2,8% n...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 76
119,000đ
Vk +13 full set 85+13 khảm oke, cán...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 87
175,000đ
Vk +12 đồ 12 13, cánh +9 3,8% nộ +1...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 90
154,000đ
Vk +15 khảm 10 trời giáng, full +12...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 89
280,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ, vk +13 đồ 12 13, cán...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 92
175,000đ
Vk +13 đồ 12 13, cú cs 50 tl, mề +1...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 85
119,000đ
Cưỡi sói 2 tỉ, có đệ tử, vk +13 đồ...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 106
350,000đ