Tất cả
vk +12 nhẫn +12 , mề tím +1 , tóc 5...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 77
103,500đ
Vk +11 nhẫn +12 , cánh +4 , pet sói...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 81
138,000đ
Chuyên săn boss & k6 , full +13 khả...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 79
358,000đ
Chuyên lôi đài , đồ full 13 14 , tầ...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 74 - lôi đài N1
379,500đ
Vk +12 , cánh +8 , cú lv17 cs 28 tl...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85 91,8%
220,000đ
Quần áo +12 , cú lv20 cs 33 tl , mề...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 84
116,500đ
Full +12 +13 khảm oke , cánh +6 4,2...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 81
241,500đ
Săn boss xà nữ , đồ 12 13 khảm ok ,...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 59
172,500đ
Chuyên buôn , vk 13 đồ 12 , sói xám...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 61
220,000đ
Vk +13 full +12 , cánh +4 +12 kl –...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 87
172,500đ
Cưỡi sói 1 tỉ , mũ +12 đồ full cam...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 84
103,500đ
Vk +12 đồ 12 13 , cánh +15 +23 kl –...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 106
345,000đ
Đồ oke , cánh +9 3,8% nộ +16 kl , 1...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 87
116,500đ
Đi cướp , vk +12 2 nhẫn +12 , cánh...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 61
103,500đ
Cưỡi sói 8 tỉ , full +13 khảm ok ,...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 40
151,000đ
Vk +13 full 12 dame to , cánh +8 ,...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 87
254,500đ
Vk +13 đồ 12 , cánh +9 5,8% nộ - ma...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 84
172,500đ
Đồ ok , pet cú cs 11 tl , mề cb dòn...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 71
69,000đ
Chuyên buôn tẩy full tl , đồ +11 ,...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 84
116,500đ
Cưỡi sói 1 tỉ , vk +13 đồ +12 , cán...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 93
220,000đ