Tất cả
Cưỡi sói 1 tỉ , có đệ tử cb 39 đồ 1...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 88 - mề ngon
550,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , chuyên lôi đài N1 ,...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 74 - lôi đài N1 , có 7387 ngọc
1,400,000đ
Có đệ tử stđ 50 pet cú , cưỡi sư tử...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 109 - VIP
790,000đ
Chuyên lôi đài , cưỡi sói 1 tỉ , có...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 94 - lôi đài , ngon
780,000đ
Chuyên săn boss dê vàng & khu 6 & l...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 79 - VIP
800,000đ
Vk +13 3 món +15 , cánh +3 +11 tl –...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 85 - VIP
990,000đ
Có đệ tử , chuyên khu 6 , vk +15 mũ...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 100 - VIP
850,000đ
Cưỡi sói 4 tỉ , có đệ tử ps 58 mđ +...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 127 - VIP
1,645,000đ
Có đệ tử , sở hữu skill 11x mưa lửa...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 129 - VIP
2,450,000đ
Đi lôi đài , 6 món đồ +15 khảm ngon...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 94 - lôi đài , cánh nộ 4 , 6 món +15
1,500,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , vk +13 đồ 12 13 , c...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 81
175,000đ
Cưỡi sói 2 tỉ , vk +12 đồ +12 , cán...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 82
224,000đ
Vk +13 đồ 12 13 , cánh +6 +13 tl –...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 81
210,000đ
Vk +13 đồ 12 , cánh +2 +10 tl – max...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 77
140,000đ
Có đệ tử stđ 58 vk +13 đồ +12 , vk...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 92 - mề có % tàng hình
259,000đ
Đi buôn tẩy full tl , vk +12 đồ +12...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 61 - buôn
119,000đ
Có đệ tử , Tẩy full điểm tl , vk +1...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 91
245,000đ
Vk +13 nhẫn +14 , cú cs 16 tl , mđ...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 76 - săn boss
189,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ vk +12 đồ +12 , cánh...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 78 - hành trang rộng
154,000đ
Cưỡi sói 4 tỉ , mũ +12 , cánh +3 ,...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85 - hành trang rộng
154,000đ