Tất cả
Vk +13 đồ +12 +13, mề tím +6 2d stb...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 24
Đệ Tử: Không
216,000đ
Có đt, vk +15 đồ full +13 khảm ngon...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 89 - vk +15 mề cam +7
Đệ Tử:
480,000đ
Cưỡi sói 2 tỷ, đồ +13, pet cú, 44 h...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 63
Đệ Tử: Không
96,000đ
Có đt mđ +2, vk +13 khảm ngọc 4 đồ...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 75 - vk 13 ngọc 4
Đệ Tử:
240,000đ
Cưỡi sói 1 tỷ, vk +12 đồ 12, cánh +...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85
Đệ Tử: Không
136,000đ
Cưỡi sói 1 tỷ, cánh +3 +11 kl max 2...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 82 - mề +6, tóc 100n
Đệ Tử: Không
160,000đ
Vk +13 đồ +12, cánh +6 3,2% nộ, mề...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 87
Đệ Tử: Không
176,000đ
Vk +12 đồ +12, 56 hs, 456 klvt, 5 đ...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 79
Đệ Tử: Không
96,000đ
Vk +12 đồ +12, pet cú, mđ +3 2d stl...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 81
Đệ Tử: Không
120,000đ
Vk +12, mề tím +7 dòng % máu % hồi...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 83
Đệ Tử: Không
176,000đ
Vk +13 đồ 12 13, cánh +4 2,8% nộ +1...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 80 - mề cam +7
Đệ Tử: Không
280,000đ
Vk +12 đồ +12, cánh +10 4% nộ +16 t...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 110 - 716đ ct (có thể đầu tư đb)
Đệ Tử: Không
480,000đ
Cưỡi sói 1 tỷ, vk +12 đồ +12, pet c...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 89
Đệ Tử: Không
216,000đ
Vk +12 đồ +12, mề tím +5 2d st % né...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 74
Đệ Tử: Không
160,000đ
Vk +12 nhẫn +12, pet cú, mề +2, 616...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 70
Đệ Tử: Không
96,000đ
Có đt, vk +13 đồ +12, cánh +7 +15 k...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 84 - lôi đài
Đệ Tử:
176,000đ
Đi buôn, vk +12 đồ 12, pet cú, mề c...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 86 - tẩy điểm buôn
Đệ Tử: Không
200,000đ
Cưỡi sói 1 tỷ, vk +13 găng +13, pet...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 79
Đệ Tử: Không
136,000đ
Vk +12 đồ 12, pet cú, mề tím +6 2d...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85 - nhiều nl mđ c3
Đệ Tử: Không
240,000đ