Tất cả
Vk +12, pet cú cs 33 tl, 1k4 tt, 1v...
Sever: Kì Lân
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 93
Đệ Tử: Không
96,000đ
Vk +10, pet dơi cs 17 tl, có 3v đá...
Sever: Kì Lân
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 95 - có 3v đá 3 màu
Đệ Tử: Không
96,000đ
Vk +10, cánh +5 3% nộ, pet dơi cs 2...
Sever: Kì Lân
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 87
Đệ Tử: Không
136,000đ
Có đt, vk +13 đồ 13, cánh +3 2,6% n...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 65
Đệ Tử:
136,000đ
Vk +13 đồ 12, cánh +10 4% nộ +17 tt...
Sever: Kì Lân
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 124 - lôi đài
Đệ Tử: Không
420,000đ
Có đt xtđ 59 săn boss, cưỡi sói 8 t...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 111
Đệ Tử:
440,000đ
Có đt, vk +13 đồ 13, pet cú cs 37 t...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 74 - lôi đài N1, buôn
Đệ Tử:
96,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ, vk +13 đồ 13 pet cú...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 93
Đệ Tử: Không
176,000đ
Vk +12 đồ +12 khảm ok, cánh +10 4%...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 85
Đệ Tử: Không
176,000đ
Vk +12 mũ 12, cánh +10 4% nộ, pet c...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 116
Đệ Tử: Không
320,000đ
Có đt, vk +13 nhẫn +14 đồ 13, cánh...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 74 - lôi đài N1
Đệ Tử:
280,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ, vk +13 đồ 12, cánh +...
Sever: Kì Lân
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 113 - lôi đài
Đệ Tử: Không
480,000đ
Có đt mề +6, vk +13 đồ +13, mđ tím...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 82 - 2 mề +6
Đệ Tử:
160,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ, vk +13 đồ 12 13, pet...
Sever: Kì Lân
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 84 - mề cam +7
Đệ Tử: Không
260,000đ
Có đt cbl 71, vk +13 đồ 12 13, cánh...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 91
Đệ Tử:
200,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ, vk +13 đồ 12 13, cán...
Sever: Kì Lân
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 91 - dame to
Đệ Tử: Không
176,000đ
Có đt, cưỡi sói 1 tỉ, vk +13 đồ +12...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 90 - đủ 2 set đồ
Đệ Tử:
320,000đ
Có đt psb 40, vk +12 đồ 12, pet cú...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 85
Đệ Tử:
176,000đ