Tất cả
Cưỡi sói 1 tỉ , có đệ tử cb 39 đồ 1...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 88 - mề ngon
490,000đ
Chuyên cướp , vk +13 đồ +12 , cú cs...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 65 - cướp
175,000đ
Chuyên khu 6, vk +13 đồ +12 +13 khả...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 77 - khu 6
210,000đ
Cưỡi sói 2 ti, đồ oke, cú lv23 cs 5...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 86
154,000đ
Đi buôn, vk +12 đồ +12, cánh +8 3,6...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 94 - buôn
175,000đ
Cưỡi sói 4 tỉ, vk +11 đồ 12, cánh +...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 75
105,000đ
Vk +13 đồ +12, cánh +10 6% nộ - MAX...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 85
154,000đ
Mề đay cam +6 % xg +1 knpt ẩn 9, 10...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 78
140,000đ
Vk +12 đồ +12, cánh +4 2,8% nộ, dơi...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 83
Đệ Tử:
140,000đ
Chuyên săn boss & k6, vk +13 đồ 12...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 55 - săn boss
154,000đ
Có đệ tử, vk +12 đồ +12 khảm ok, pe...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 64
105,000đ