Tất cả
Cưỡi sói 1 tỷ, vk +14 đồ 12 13, 368...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 60
Đệ Tử: Không
216,000đ
Chuyên săn boss bọ cạp chúa, vk +13...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 19 - săn boss
Đệ Tử: Không
160,000đ
Vk +12 nhẫn +12, có mề, 162 hs, 417...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 39 - săn boss
Đệ Tử: Không
96,000đ
Có đt, vk +13 găng 13, cánh +9 3,8%...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 108
Đệ Tử:
216,000đ
Vk +13 full +13 có khảm, mđ +6 % hồ...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 39 - săn boss
Đệ Tử: Không
200,000đ
Vk +12 nhẫn 13, pet cú, mđ +7 2d st...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 79 - 2 mề
Đệ Tử: Không
176,000đ
Vk +13 nhẫn +13, pet cú, mề cam +6...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 79
Đệ Tử: Không
136,000đ
Vk +14 nhẫn +13 khảm 2d, mề +4 2d s...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 49
Đệ Tử: Không
200,000đ
Nick tẩy điểm thể lực, vk +13 đồ 12...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 81 - pet chỉ số cao
Đệ Tử: Không
176,000đ