Tất cả
Chuyên lôi đài , cưỡi sói 1 tỉ , có...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 94 - lôi đài , ngon
735,000đ
Vk +13 3 món +15 , cánh +3 +11 tl –...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 85 - VIP
850,000đ
Chuyên lôi đài , vk +13 đồ full 12...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 92 - lôi đài
350,000đ
Đồ oke , cú cs 13 tl , mề tím +6 +1...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 66
154,000đ
Có đệ tử psb 76 , cưỡi sói 1 tỉ , v...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 89
350,000đ
Vk +12 đồ +12 , cánh +6 4,2% nộ - c...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 93
210,000đ
Vk +13 găng tay +14 , cánh +5 +13 k...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 84
224,000đ
Vk +13 đồ +12 , mề +3 2d stvl % thủ...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 40
119,000đ
Có đệ xt 41 mề +3 , vk +12 đồ 12 13...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 94
245,000đ
Chuyên lôi đài , vk +12 nhẫn +13 ,...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 91
224,000đ
Có đệ tử, vk +13 +12 +13, cánh +11...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 108
315,000đ
Vk +12 đồ oke, cánh +2 +9 tl, cú cs...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 84
119,000đ
Vk +12 đồ +12, cú lv18 cs 32 tl, mề...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 71
140,000đ
Đồ oke, cánh +3 2,6% nộ, dơi cs 14...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 84
105,000đ
Vk +12 đồ +12, cánh +3, dơi lv12 cs...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 75
140,000đ
Có đệ tử xtđ 74 đồ +12 pet cú, chuy...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 74 - lôi đài N1 , 3 mề +7
455,000đ
Vk +12 2 nhẫn +13, cánh +9 3,8% nộ,...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 85
119,000đ
Vk +12 găng +13, cánh +5 3% nộ, cú...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 87
175,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ, vk +13 đồ 12 13, 307...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 55
140,000đ
Đồ ok, pet sói xám cs 16 tl, mề tím...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 84
84,000đ