Tất cả
Vk +12 nhẫn +12, pet cú, mề +2, 616...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 70
Đệ Tử: Không
96,000đ
Cưỡi sói 1 tỷ, vk +13 găng +13, pet...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 79
Đệ Tử: Không
136,000đ