Tất cả
Cưỡi sói 1 tỉ, vk +13 mũ +12, pet s...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 94 - pet sói xám
Đệ Tử: Không
176,000đ
Vk +12, pet cú lv19 cs 45 tl, mề +2...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 93
Đệ Tử: Không
160,000đ
Có đt, tóc vv, vk +13 mũ +14 dây ch...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 115 - chuyên buôn
Đệ Tử:
480,000đ
Có đt, vk +13 mũ 12, cánh +4 2,8% n...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 91
Đệ Tử:
136,000đ
Vk +12 nhẫn +13, pet cú lv19 cs 44...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 86
Đệ Tử: Không
176,000đ
Có đt stđ 37, vk +12 đồ 12, cánh +1...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 100
Đệ Tử: Không
200,000đ
Cánh +3 2,6% nộ, pet cú cs 23 tl
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 82
Đệ Tử: Không
56,000đ
Mề +6 2d stđ % stbt, 7 thẻ k2, 236...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 45 - mđ +6
Đệ Tử: Không
80,000đ