Tất cả
Vk +12 đồ 12 13, pet cú, mđ tím +2...
Sever: Kì Lân
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 101
Đệ Tử: Không
160,000đ