Tất cả
Có đt, vk +15 đồ +13, cánh +21 6,2%...
Sever: Kì Lân
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 125 - dame to, cánh +21
Đệ Tử:
1,160,000đ
Vk +13 đồ 12, cánh +8 3,6% nộ, pet...
Sever: Kì Lân
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 86
Đệ Tử: Không
160,000đ
Găng +12, cánh +4 2,8% nộ +12 tl –...
Sever: Kì Lân
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 89
Đệ Tử: Không
160,000đ
Vk +12 đồ 12, pet cú cs 20 tl, mđ c...
Sever: Kì Lân
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 79
Đệ Tử: Không
256,000đ
Vk +12, pet cú cs 33 tl, 1k4 tt, 1v...
Sever: Kì Lân
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 93
Đệ Tử: Không
96,000đ
Vk +10, pet dơi cs 17 tl, có 3v đá...
Sever: Kì Lân
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 95 - có 3v đá 3 màu
Đệ Tử: Không
96,000đ
Vk +10, cánh +5 3% nộ, pet dơi cs 2...
Sever: Kì Lân
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 87
Đệ Tử: Không
136,000đ
Vk +13 đồ 12, cánh +10 4% nộ +17 tt...
Sever: Kì Lân
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 124 - lôi đài
Đệ Tử: Không
420,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ, vk +13 đồ 12, cánh +...
Sever: Kì Lân
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 113 - lôi đài
Đệ Tử: Không
480,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ, vk +13 đồ 12 13, pet...
Sever: Kì Lân
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 84 - mề cam +7
Đệ Tử: Không
260,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ, vk +13 đồ 12 13, cán...
Sever: Kì Lân
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 91 - dame to
Đệ Tử: Không
176,000đ
Có đt, vk +13 đồ +13 khảm ok, cánh...
Sever: Kì Lân
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 99
Đệ Tử:
400,000đ
Vk +12 đồ 12, pet cú cs 15 tl, mđ +...
Sever: Kì Lân
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 86 - mđ +6
Đệ Tử: Không
136,000đ
Có đt, cưỡi sói 1 tỉ, vk +13 đồ +13...
Sever: Kì Lân
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 79 - săn boss, k6, lôi đài
Đệ Tử:
340,000đ